ഉത്രം നക്ഷത്രക്കാരുടെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ

ഉത്രം നക്ഷത്രക്കാരുടെ ഭാഗ്യം വേണം ഭാഗ്യ ദിവസം ഭാഗ്യ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം.ഉത്രം നക്ഷത്രക്കാരുടെ നക്ഷത്ര നാഥൻ സൂര്യനാണ്. നക്ഷത്രക്കാരുടെ ഭാഗ്യ നിറം അതവരുടെ ലക്കി ആയിട്ടുള്ള കളർ കടും നീല നിറമാണ്. അടൂരില് ഉയരത്തിലുള്ള ലക്കി നമ്പർ…

വീടുകളിലെ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം

വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അത് തെളിയിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള പരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.…

വെള്ളി മൊതിരങ്ങളിൽ നിന്നും അൽഭുതം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം

വെള്ളി മോതിരം ഏതു കയ്യിൽ എങ്ങനെ ധരിച്ചാൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നക്ഷത്രം ഏതാണ് ആ നക്ഷത്രത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള നിറമുള്ള കല്ലുകൾ ഉള്ള മോതിരം നിങ്ങൾക്ക് ഇടാറുള്ളതാണ്. ഇനി അവരുടെ നക്ഷത്രത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള…

സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുവാനും വർധിപ്പിക്കുവാനും ആയി ചെയ്യേണ്ടത്

നമ്മുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി ആണ്. ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കാം ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സാധനം ആണെങ്കിലും പോലുള്ള ചെറിയ സാധനം എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാടുപേർ ധരിക്കാറുണ്ട്…

വീട്ടിലേവരുമാനം ഇരട്ടിക്കുവാൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മം

നാം പൊതുവേ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ധനത്തിന് പ്രശ്നം. ഈ ഒരു പ്രശ്നം അനുഭവിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഏതൊരു വലിയ നിലയിലുള്ള ഉള്ള മനുഷ്യനും ധനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന…

ശത്രു ദോഷം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഈ ഒരു വസ്തു തന്നെ ധാരാളം

നമ്മളിൽ പലരും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ശത്രുക്കളിൽനിന്നുള്ള ദോഷം അത് ഉണ്ടാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം പലരീതിയിൽ ആയി നിങ്ങളെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. ചില കഷ്ണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ…