നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെയും മുന്നിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ

മുൻ വാതിൽ അഭിമുഖമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും വീട്ടിലെ ഭാഗ്യം നിർഭാഗ്യങ്ങളെയൊക്കെ നിർണയിക്കുന്നവയാണ് കാരണം ഒരു ശുഭകാര്യത്തിന് നമ്മൾ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വീടിൻറെ പ്രധാന വാതിൽ കടന്നാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. വാതിൽ …

അച്ഛൻ പാട്ടുപാടി പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരിയെ നാണംകെടുത്തിയ അവർക്ക് സംഭവിച്ചത്

ഇന്നും ഞാൻ നിന്നെ അച്ഛനെ കണ്ടു ഇന്നും ഞാൻ കൊടുത്തു രണ്ടു രൂപ ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് ചേലിൽ മുറിച്ചിട്ട മുടിക്ക് പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചുവച്ച് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അപമാനിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കുക ആ കുട്ടിയുടെ …