ശിവ ഭൂതഗണങ്ങൾ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ദേവന്മാർ പോലും ആരാധിക്കുന്ന ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കാത്തതായി അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ ജഗത്തിലാവാണ് ഭഗവാൻ അതിനാൽ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും പിതാവായ ഭഗവാൻ വാഴുന്നതുമാണ് ഒരിക്കൽ എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാത്തവർ വിരളം തന്നെയാകുന്നു ഉണ്ടാവില്ല .

എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിഷ്കളങ്കരായ ദേവൻ കൂടിയാണ് സാക്ഷാൽപരമ ശിവൻ തന്റെ ഭക്തരെയും ഏവരെയും ഒരേപോലെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അതേപോലെതന്നെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുകയും ചെയ്യുന്ന ദേവനാണ് പരമശിവൻ ഇവർക്ക് അതിനാൽ തങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഭഗവാൻ അതിനാൽ .

   

എപ്രകാരം നാം നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ദർജ്ജനത്തിന് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നതും ആകുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും ഭഗവാന്റെ പക്കൽ എത്തുന്നതിലൂടെയും അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതും ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.