പിത്യക്കൾ വീട്ടിൽ വന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്ണങ്ങൾ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മരണശേഷം വിവിധ യോനികൾ ഗരുഡപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു അതിൽ ഒരു യോനിയാണ് പിതൃ യോനിയും അകാലമൃതി സംഭവിക്കാതെ തങ്ങളുടെ ആയുസ്സും പൂർത്തിയാക്കി മരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൂർവികരെയാണ് എന്ന് പൊതുവേ പറയാറില്ലെന്ന് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ബാക്കി നിൽക്കുകയും തന്റെ ആയുസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പിതൃ യോനിയിൽ വന്നുചേരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും മരണശേഷം നമ്മുടെ ദേവദാരൂപത്തിൽ മാറുന്ന ആത്മാക്കൾ ആണ് പിതൃക്കൾ അതിനാൽ അവർക്കുവേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പ്രകാരം പിതാവ് നാം ഉൾപ്പെടെയും തലമുറയിൽ പെട്ട ശേഷം പ്രേതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോക്ഷം തേടി വരുന്നവരും ആണ് പിതൃക്കൾ എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു കൂടാതെ ഒരാളുടെ മരണശേഷം ആത്മാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു കുറച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനെയും കാണുക.