ഭഗവാൻ കൂടെ വരും ശ്രീ കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോൾ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭർത്താവ് വത്സലനാണ് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭഗവാനെ മനസ്സറിഞ്ഞു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ കൈവിടുകയില്ല എത്ര വലിയ പ്രശ്നത്തിലെ ഭഗവാനെ വിളിക്കാതെ തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും പല രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരെ സഹായിക്കുന്നതും ആണ് തന്റെ ഭക്തരുടെ വിഷമം.

ഭഗവാനെയും സ്വന്തം വിഷമമായി തന്നെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും പൂർണ്ണ അവതാരമായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു ഇതിനാൽ ഭഗവാന്റെ ഭഗവലക്ഷ്മി കടാക്ഷം കൂടിയും ഉള്ളവരായി മാറുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഭക്തി സത്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരികെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ.

   

തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം തന്നെ ഭഗവാൻ കാരണം ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന അടുത്ത് ഉണ്ട് ലക്ഷ്മി നാരായണ പ്രീതി അതിനാൽ അവർക്കും ആ കുടുംബത്തിനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.