കന്നിമൂലയിൽ വളരും തോറും വീടുകളിൽ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 3 ചെടികൾ.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം വാസ്തുപ്രകാരം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സൂര്യനും ഉദിക്കുന്ന കിഴക്ക് ദിശ അതിനാൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും ഊർജ് ആയുധവും ഈ ദിശയെ പരാമർശിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു പണത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും ദിശയായി അതിനാൽ കണക്കാക്കുന്നതും ആണ്.

എന്നാൽ ഈ ദിശകൾക്കു നേരെയും എതിർദേശീയ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയേയും കന്നിമൂല എന്നും പറയുന്നു ഈ മൂലയുടെ അതിഭൻ അസുരൻ ആകുന്നു ഈ ദിശയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്.

   

എന്നാൽ ഇവിടെ ചില സസ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിലൂടെയും അവരുടെയും അഥവാ അവയുടെ ഊർജ്ജത്താൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.