ഇവർ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് നല്ലതിനല്ല നാശത്തിനാണ്.

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മനുഷ്യൻ ഒരു സമൂഹജീവി ആകുന്നു എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത വിധമാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് നാം സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നതും ആകുന്നു ഇവർ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പരിചയക്കാർ അപരിചിതർ എന്നിവർ പലരും ആകാം എന്നാൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ .

ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നെല്ലാം ചിലർ ജീവിതത്തിൽ അടുത്തു കൂടുന്നത് നമ്മുടെ നാശത്തിനാകാം എന്നാൽ ഇത് പലപ്പോഴും നാം തിരിച്ചറിയണം എന്നില്ല കണ്ണുമൂടിയം അവസ്ഥയിലൂടെയും ഈശ്വരദീന ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമ്മളിൽ പലരും ഇന്നും ഇത്തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ ഈശ്വരാ ദിനത്താൽ ഈ വ്യക്തിയുടെയും യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതായ ചില സൂചനകൾ ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.