ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃതമായ സ്ഥാപനത്തിൽ സ്റ്റാഫുകളിൽ സ്ഥിരമായി നിയമിക്കുന്നു….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് പ്രവർത്തി പരിചയമില്ലാത്ത തന്നെ പത്താം ക്ലാസ് പാസായ പതിനെട്ടു മുതൽ 35 വയസ്സിനിടയിൽ പ്രായമുള്ള പുരുഷ ഉദ്യോഗസ്ഥകൾക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ സ്ഥിര തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്ക് അവസരം താമസം ഭക്ഷണം.

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സാലറി വരുന്നത് 14000 രൂപ മുതൽ 24000 രൂപ വരെ…… എ ജി സി ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗ്യത ഏതുമാകട്ടെ ഫ്രഷേഴ്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഐഎസ്ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്പനിയായ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃതമായ സ്ഥാപനത്തിൽ സ്റ്റാഫുകളെ നിയമിക്കണോ പുരുഷന്മാർക്കു മാത്രമാണ് നിയമനം ഇതിനു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ ചെയ്യുക.

   

https://youtu.be/wTVzmB_dl84