നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദുഃഖം മനസ്സിൽ ഓർത്ത് രണ്ടിൽ ഒന്ന് തൊടു…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം എന്ന് ആദ്യവിശേഷ പെട്ട ഏകദേശം ആകുന്നു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എളുപ്പം ലഭിക്കുന്ന അതിനാൽ ഇന്നേദിവസം ഭഗവാനേയും വൃദ്ധം അനുഷ്ഠിച്ച രീതിയിൽ വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ആ വ്യക്തി ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്.

കുറിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭഗവാന്റെ ഘടകത്തിൽ വന്നുചേരുവാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതിനായിട്ട് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാകുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഗുരുവായൂർ .

   

ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചിത്രം ആകുന്നതും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഓടക്കുഴൽ ആകുന്നതും ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.