വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ലോകത്തിലെ ചില ആചാരങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ലോകത്തെയും വിചിത്രമായ ചില ആചാരങ്ങൾ ജപ്പാനിലാണ് ഈ ആചാരവും തീയുടെ മുകളിലൂടെ നടന്നിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഈ ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്താൽ ശക്തിയും ലക്ഷ്യവും നിറവേറ്റുവാൻ കഴിയും.

മരിച്ചുപോയവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ് ഈ വിചിത്ര ആചാരം മരിച്ചുപോയി എവിടെയാണ് അമൃത ദേഹം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും മരിച്ച ആൾക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് കുടുംബത്തിൽ ഒരാളെപ്പോലെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കും ഇതിന് കുറച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.