വൈറലായി കണ്ണൂരിലെ ഈ പെൺകുട്ടി കാരണം സഞ്ചാരമാർഗ്ഗം വീഡിയോ നോക്കൂ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വയറിളയെ കണ്ണൂരിലെയും ഈ പെൺകുട്ടിയും കുട്ടിയുടെ സഞ്ചാരം ഇങ്ങനെയും രാവിലെയും ബാഗും എടുത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നിരുന്ന പഴയ കാലമെല്ലാം കടന്നുപോയി മാറുന്ന ഗ്രാമങ്ങളാണ് എന്ന് കേരളം മുഴുവൻ രാവിലെ യൂനിസ് സൈക്കിളിൽ മദ്രസയിലേക്ക് .

സഞ്ചരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ കുട്ടില എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ പെൺകുട്ടിയും യൂണിസൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് കേരളത്തിലെ അപരിചിതമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.