എറണാകുളം വൈറ്റിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വർക്കേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായി എറണാകുളം വൈറ്റിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസിലേക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മലയാളത്തിൽ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉള്ള 18 നും 49 പ്രായമുള്ളവർക്ക് അവസരം പാർട്ടിയുമായി ഫുൾടൈം ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് എസ്എസ്എൽസി ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം അറ്റാക്ക് സാലറി ഇ എസ് ഐ പി എഫ് എം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്…. ഖത്തറിലേക്ക് ഹൗസ് ഡ്രൈവറിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഖത്തറിൽ സന്ദർഭമാണ് നാട്ടിലുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക 1800 റിയാൽ ശമ്പളം റൂം ഫുഡ് താല്പര്യമുള്ളവർ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

   

https://youtu.be/UIHl43ZgEiE