പഠന യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ👇👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം പഠന യോഗദിക്കാൻ അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ കോളിഫിക്കേഷൻ 10 പ്ലസ് ടു ആവാം ഏജ് വരുന്നത് 25 ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പുതിയതായി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച കമ്പനി ശാഖകളിലേക്ക് 50 പരം ഒഴിവുകൾ മുൻപരിധിയും. ആവശ്യമില്ല സാലറി വരുന്നത് 15000 രൂപ മുതൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ വരും താമസ സൗകര്യവും ഭക്ഷണവും കമ്പനി തന്നെ നൽകുന്നതാണ് .

പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാൻ 17നും 27 ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും അപേക്ഷിക്കാം മുൻ പരിചയം നോക്കാതെ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ പാക്കിംഗ് ഓഫീസ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ ശമ്പളം 12000 മുതൽ 20,000 രൂപ വരെ താമസം ഭക്ഷണ സൗജന്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി താഴെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇👇.

   

https://youtu.be/0HLq9zG5Zoo