ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ മന്ത്രി ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റി ഷെയർ പോകുന്നതും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ പറ്റുന്ന ജോലികളും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് .

എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ ഓഫീസുകളിലേക്ക് ലീഗ് ഗ്രാൻഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ സ്ഥിരം നിയമനമാണ് വെറും പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം സാലറി വരുന്നത് 25000 ത്തിനും മുകളിലാണ് 27 വയസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

https://youtu.be/M2ZsxftOPDM