മിൽമയിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം 🐄

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വന്നിട്ടുള്ള വേക്കൻസി നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇന്ന് മിൽമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷ കൂടാതെ മിൽമയിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സുവർണ്ണ അവസരം കേരള ഫെഡറേഷൻ ഇപ്പോൾ സെയിൽസോഫീലേക്ക് നിയമനം.

നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ വിദ്യാർഥികളെയും നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുവും സാലറിയും മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ മുതൽ നാളെ ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

   

https://youtu.be/RB_310tmvF4