നല്ല കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കാക്ക നൽക്കുന്ന സൂചനകൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പലതരത്തിലുള്ള ശകുനങ്ങളും നിമിത്തങ്ങളും നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നതാണ് യുവ പലതും നല്ലതും ചില ദോഷകരവും ആകുന്നു അത്തരത്തിൽ ശകുനശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശകുനശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് കാക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രം ഇതിൽ കാക്കാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ നൽകുന്നതാകുന്നു അത്തരത്തിൽ.

വിശദമായിട്ടുള്ള സൂചനകളെ പറ്റിയും കാക്ക നൽകുന്ന അപകട സൂചനകളെ പറ്റിയും മുൻപും വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ഷേത്രപുരാണത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ കൂടി കാണുന്നത് ശുഭകരം തന്നെയായിരിക്കും കാക്കിക്കേ നിത്യവും ആഹാരം നൽകുന്ന അതിലൂടെ ശനിദോഷം കുറയുവാനും കൂടാതെ ലഭിക്കുവാനും കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം കാക്കകൾ പിതൃലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു .

   

എന്നും കാക്കകൾ ബന്ധുക്കളുടെ സന്ദേശകർ ആകുന്നു എന്നും ആണ് കൂടാതെ കാക്ക ശനീശ്വരന്റെ വാഹനം തന്നെയാണ് അതിനാൽ നിത്യവും കാക്കയും അല്പം ചോറു നൽകുന്നതിലൂടെ വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യം വർദ്ധിക്കുവാനും ആ ഭവനങ്ങളിൽ ഉയർച്ചയും അഭിവൃദ്ധിയും ചേരുവാനും സഹായിക്കുന്നതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.