വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു വരുമാനം നേടണോ?? ഫുൾടൈം ആയും പാർടൈം ആയും വർക്ക് ചെയ്യും 👇👇

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സന്തോഷവാർത്ത വീട്ടിലിരുന്ന് നല്ലൊരു വരുമാനം ഉറപ്പാണ് പാർട്ടിയും വർക്ക് ചെയ്യാം 18 വയസ്സിനു മുകളിൽ ആർക്കും ഭാഗമാകാൻ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രശ്നമില്ല മുൻകാല പ്രവർത്തി പരിചയം ആവശ്യമില്ല സൗജന്യ പരിശീലനം ലഭ്യമാണ്….. .

ആലപ്പുഴയിലെ ബാർ ഹോട്ടലിൽ സൂപ്പർവൈസർ ബാർമാൻ ബില്ലിംഗ് വെയിറ്റ് കിച്ചൻ സൂപ്പർ എന്നീ മെയിൽ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്…… പാളയം ഷോപ്പിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട് സാലറി വരുന്നത് പതിനാറായിരം ടൈം എട്ടുമണി മുതൽ 8 മണി പിഎം വരെ അന്നത്തെ വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇👇.

   

https://youtu.be/i2mU_UXfuus