പ്രമുഖ മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലേഡീസ് ഷാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് എറണാകുളം കോളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ്ടു ഡിഗ്രി കമ്പ്യൂട്ടർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി സംസാരിക്കാൻ അറിയണം…….. വർക്കേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ചെറുക്കപ്പിലകളിലേക്കും കണ്ണിൽ കപ്പിൽ കപ്പലുകളിലേക്കും സിഡിസി ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും അവസരം റാങ്ക് ഹോൾഡർ മാർക്ക് അഭിനയം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തിട്ടു ചെയ്യുക 👇👇👇.

https://youtu.be/_mQaBArOAZE