മൂന്നാറിൽ ആനകളുടെ അടുത്ത് സെൽഫി എടുക്കാൻ പോയ ദമ്പതികൾക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മനുഷ്യനായാലും മൃഗങ്ങളായാലും ഒന്നിലും ഇടപെടാതെ ശാന്തമായിട്ട് മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ഏറിയപങ്കും ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെയും വല്ലാതെ പ്രകോപിപ്പിച്ചാൽ ശക്തമായി അത്ര പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യനെക്കാളും മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് പ്രധാന നാട്ടിൽ മനുഷ്യനുമായി ഇണങ്ങിയ വളരുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയും അത്ര ശാന്ത .

സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കില്ല കാട്ടിലെ ജീവികൾ അവരുടെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നടക്കുന്ന കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ എല്ലാം പ്രതിരോധിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയമാകുന്ന ദൈവം കാട്ടാന കൂട്ടമാണ് വീഡിയോ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടും ശാന്തമായിട്ട്.

   

ഒന്നിച്ച് റോഡ് മുറിച്ചു കടന്ന് ഒന്നിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ് കുട്ടിയാനകളും പിടിയാനകളും കൊമ്പനും എല്ലാം കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവ കടന്നുപോകുന്നതിനായി വാഹനങ്ങൾ അൽപദപരമായി മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു അതിനിടയിലാണ് രണ്ട് യുവാക്കൾ അവയുടെ മുൻപിൽ സെൽഫി പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.