ഒരു നിറത്തിൽ തൊടു ഈ ശുഭവാർത്തകൾ കേൾക്കാം

നമസ്കാരം എന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിരവധിയാർന്ന ദുഃഖങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നവരാണ് ഏവരും ഈ ദുഃഖങ്ങൾ എപ്പോൾ അവസാനിക്കും എന്ന് പലർക്കും ധാരണയുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സുള്ള വിഷമങ്ങളെ കുറിച്ചും തൊട്ടുകുറിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടും നിറങ്ങൾ ആകുന്നു .

അതിൽ ആദ്യത്തെ നിറം എന്നു പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നിറം ചുവപ്പുനിറവും രണ്ടാം നിറവും നിരവും ആകുന്നു ഈ രണ്ടും നിറങ്ങളിൽ ഒരു നിറം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായി അവസരത്തിൽ മനസ്സിൽ അനുഭവിക്കുന്നതായ ഒരു ദുഃഖം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടും ഈ രണ്ടു നിറങ്ങളിൽ ഒരു നിറം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

   

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏവരും ഒരു നിറം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇനി ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരാമർശിക്കാം അതിനു മുന്നോടിയായിട്ട് ഏവരും ഇഷ്ട ദേവതയുടെ നാമം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.