വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ അലമാരയുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരളീയ വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം അലമാരക്കുകയും വലിയ സ്ഥാനമാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് ധനത്തിന്റെ സ്ഥാനമായിട്ടാണ് വസ്തുവിൽ അലമാരയെ കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അലമാര വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് പറയുന്ന ചില രീതികൾ ഉണ്ട് ചില സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട് .

എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിൽ മരവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇനി എത്ര സമ്പാദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു രൂപ പോലും കയ്യിൽ നിൽക്കുകയില്ല വെള്ളം പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന പണം ചോർന്ന് ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് രൂപ മാറ്റിയെ സമ്പാദിച്ച് മാറ്റിയിടാം എന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ രോഗമായിട്ടോ ദുരിതമായിട്ടും അനാവശ്യ ചിലവുമായിട്ടോ വന്ന ആ പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓർമ്മ പോകുന്നതുമാണ് ഇതിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.