ആ സമയത്ത് വില്ലജ് ഓഫീസ് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറിയ ജീവനക്കാർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂട സ്വാഗതം അസമയത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസ് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറിയ ജീവനക്കാരെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞുവച്ചു എത്ര നല്ല.

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവർ ജോലിചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് മേശപ്പുറത്ത് കാലും കയറ്റി ഇരുന്നു വിശ്രമിക്കും കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ തുറന്നു കഠിനമായി പണിയെടുക്കുന്നു എത്ര നല്ല നാട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനും കാണുക.