പ്രമുഖ കമ്പനിയെ യു ദൈവാക്കൾക്ക് നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ പ്രവർത്തി പരിചയം നിർബന്ധമില്ല click👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ജോലി അവസരങ്ങളിൽ ജോലിക്കാളി ആവശ്യമുണ്ട് ഉടൻ നിയമനം ടൂവീലർ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഡെലിവറി സ്റ്റാഫിനെയും പ്രൊഡക്ഷൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെന്ററിലേക്കും ആവശ്യമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടത് എസ്എസ്എൽസിയാണ് വർക്കിംഗ് ടൈം വരുന്നത് 8 മണിക്കൂർ ആണ് ഡേ ഷിഫ്റ്റ് മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ സാലറി വരുന്നത് .

18000 ഇൻസെന്റീവ് ബോണസ് പി എഫ് ലിമിറ്റഡ് വേക്കൻസി ആണ് ആകെയുള്ള……. പ്രമുഖ കമ്പനിയിൽ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരം 18ന് മുപ്പത്തിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം സ്ഥിരം നിയമനം താമസം സൗജന്യം പ്രവർത്തി പരിചയം നിർബന്ധമില്ല സാലറി വരുന്നത് 15000 മുതൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ ഇതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക👇👇👇.

   

https://youtu.be/0iwE5iUqTtQ