സിനിമയിൽ ഒക്കെ കാണുന്ന രീതിയിൽ റോഡിൽ നിന്നും കാർ വീടിനുമുകളിലൂടെ പാറിപ്പോയി

നമസ്ക്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം റോഡിൽ നിന്നും മുകളിലൂടെ കാർ പാറിപ്പോയി ഉണ്ടായ അപകടം സിനിമയിൽ ഒക്കെ കാണുന്ന രീതിയിൽ റോഡിൽ നിന്നും കാർ വീടിന് മുകളിലൂടെ പറന്നു പോയി ഇങ്ങനെ അപകടം ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങി പോയതാണോ അതോ മറ്റ് നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും അറിയുകയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.