ഗുളികൻ പ്രസാദിച്ചു… ഇനി ഈ 8 നക്ഷത്രക്കാർക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സിനിയുടെ പുത്രനാണ് മാന്തി അഥവാ ഗുളികൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജാതകത്തിലും പ്രശ്നത്തിലും മുഹൂർത്തത്തിലും എല്ലാം ഗുളികനെ പ്രാധാന്യം നൽകി കാണുന്നു ഗുളികൻ അറിയാതെയും ഒരു ജനനവും നടക്കാറില്ല ലഗ്നത്തിൽ സംശയം വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ലഗ്നത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനും ഗുളിക ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് ഗുളിക നിൽക്കുന്ന രാശിയും അതിന്റെ .

59 രാശികൾ നവാം ശരാശരി ശകരാശി എന്നിവയിൽ ഒന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ലഗ്നത്തിൽ ഗുളികൻ മാത്രം നിൽക്കുന്നതും രാജയോഗമാണ് ആറിലും പതിനൊന്നിലും ഒഴിച്ചേം ബാക്കിയുള്ള ഭാവങ്ങളിലെ ഗുളിക സ്ഥിതിയും അനിഷ്ടഫലങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ഈ ജൂൺ മാസം ഗുളികൻ മൂലം ഏതൊക്കെ നക്ഷത്രക്കാർ കാണാം.

   

അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ബലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ധനപരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരും ഗുളികന്റെ കടാക്ഷത്തിൽ രാജയോഗ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നേടുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ഇനി പറയുന്നവരാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.