കുടുംബം വരെ നശിച്ചു പോകും ! ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ശയന പ്രദിക്ഷണം നടത്തല്ലേ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള മുഖം ആയിട്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സൈന്യ പ്രതിഷ്ഠ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സൈന്യപ്രതിഷ്ണം നടത്തുന്നത് പലർക്കും അറിയുള്ള കാര്യമെല്ലാം ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ കുളിച്ച് ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തിയും വളരെ ശുദ്ധിയോടെയും ഈറൻ ഉടുത്തിട്ടാണ് ചൈന പ്രതിസനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഒരു വഴിപാട് എന്നെയും.

അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേർ ചെയ്യുന്നു എന്ന നിലയിൽ അല്ലാതെ ചൈന പ്രതിഷ്ഠയും ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പരമ്പരാഗത ക്ഷേത്രം മാരുടെ ഭാഗമാണ് പലർക്കും സൈന ഇപ്പോഴും എന്നാൽ ആചാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായ.

   

പ്രകാരം ശരീരത്തെ പൂർണമായും ഭക്തമായും ആക്കുന്ന പ്രകൃതിക്ഷണം എന്നുള്ളത് കണ്ണുകൾ അടച്ചവും കൈകൾ കോപ്പിയും നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കുമെങ്കിലും മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.