ഈ തെറ്റ് മാത്രം ചെയ്യരുതേ 🙏🙏 നിലവിളക്കു കത്തിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണേ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് അതായത് സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ നിലവിളക്കും തെളിയിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് ഹൈന്ദവ ആചാര പ്രകാരം ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നാം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിലവിളക്കിന്റെ ചുവടുഭാഗം ബ്രഹ്മാവിനെയും തണ്ടും വിഷ്ണുവിനെയും മുകൾഭാഗം ശിവനെയും നാളം ലക്ഷ്മിദേവിയെയും പ്രകാശം സരസ്വതി .

ദേവിയെയും നാളത്തിലെ ചൂട് പാർവതിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്നാൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നിലവിളക്ക് സ്ഥിരമായി കത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ദോഷം ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നിരവധി പേർ എന്നാൽ സാഹചര്യവും നിരവധി പേർ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതും മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വര കോപവും അല്ലെങ്കിൽ ദോഷമോ വരില്ല കൂടാതെയും വിളക്കു തെളിയിക്കുന്നത് മുടങ്ങിയ ശേഷം പിന്നീട് തിരി തെളിയിക്കുമ്പോൾ.

   

ക്ഷമ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ മാത്രം മതിയാകും എന്നാണ് ആചരന്മാർ പറയുന്നത് നാം ഈ താഴെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു മന്ത്രം ക്ഷമാപണ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മുടങ്ങി കിടന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വിളക്ക് കുളത്തിൽ ഒക്കെ ക്ഷമിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കാർ കാര്യത്തിൽ ലഭിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.