വാസ്തു ദോഷം ഉണ്ടോ? വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കും.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സനാതനാ ധർമ്മങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാം ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളും പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമിതമാകുന്നു സൃഷ്ടിയുടെ അധിപൻ ബ്രഹ്മാവാണ് പരമശിവന്റെ തൃക്കണ്ണിൽ നിന്നും ഗ്രന്ഥവും ദണ്ഡം കലശം മുഴക്കോല ചിത്ര എന്നിവയോടുകൂടി ജനിച്ച വിഷുക്കർമാവിനെ ബ്രഹ്മാവ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതാണെന്ന് വാസ്തുശാസ്ത്രം അഥവാ തച്ചുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഭൂമിയിൽ അത് എത്ര ചെറുതോ വലുതോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവിൽ വാസ്തു പുരുഷൻ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ ശിരസ്സും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ കാലുകളും കൈകാൽ തെക്ക് കിഴക്ക് ദിക്കിലും മടക്ക പടിഞ്ഞാറിലും ആയി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത് പഞ്ചാബ് തങ്ങളുടെ ദിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു വീടിന്റെ വാസ്തു നോക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.