അനുഭവം ഗുരു 🙏 അറിയാതെ പോലും പൂച്ചയോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പൂച്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ വിശ്വാസങ്ങളാണ് പലയിടങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നത് പൂച്ചകളെ ശകുനം കാണുന്നതും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിനും മുടക്കം വരാൻ കാരണമാകും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കയറുന്നത് പൊതുവേ നല്ല സൂചനയാണ് പൂച്ചയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നുചേരും എന്നും വിശ്വാസം കുടുംബാന്തരീക്ഷം.

പൊതുവേ മെച്ചപ്പെടും എന്നും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പൂച്ച വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കയറുന്നതിനെ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉണ്ട് പല സംസ്കാരങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരായിട്ടാണ് പൂച്ചകളെ കരുതി പോകുന്നത് അതിനാൽ അവയിൽ ഒന്നാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒന്ന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ .

   

അവിടം അധ്യായന്യം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സുരക്ഷിത സ്ഥാനമായതുകൊണ്ടെണ്ണം ആ പൂച്ച അവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ തന്നെയും വീടിനുള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയുന്നതിന് ലക്ഷണം ആയിട്ടാണ് പൂച്ചകൾ വന്നു കയറുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.