ഗുളികന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കും…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശനിയുടെ പുത്രനാണ് മാന്തി അഥവാ ഗുളികൻ എന്നു പറയുന്നത് ജാതകത്തിലും പ്രശ്നത്തിലും മുഹൂർത്തത്തിലും പ്രാധാന്യം നൽകി വരുന്നതും ആകുന്നു ഗുളികൻ അറിയാതെ ജനനവും നടക്കാറില്ല പിന്നെത്തന്നെ സംശയം വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ലഗ്നത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനും ഗുളികയും ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് ഗുളിക നിൽക്കുന്ന രാശിയെയും അതിന്റെയും 5 9 രാശികൾ.

ഗുളിക നവാംശരാശിയെ ഗുളികന്റെ ദ്വാദശാംശകരാശി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ലഗ്നരാശി ലഗ്നത്തിൽ ഗുളികൻ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് രാജയോഗമാണ് ആറിലും 11ലും ഒഴിച്ച് മറ്റു ഭാവങ്ങളിലെ ഗുളിക സ്ഥിതി അനിഷ്ടഫലങ്ങളാണ് നൽകുക ഈ ജൂൺമാസം ഏതെല്ലാം നക്ഷത്രക്കാർ കാണും ഗുളികൻ മൂലം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഒന്ന് ചേരുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.