സ്ത്രീകൾ കുളികഴിഞ്ഞ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്.കുടുംബം മുടിയും..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധിയാക്കാനാണ് എന്നാൽ ജലം ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല മനസ്സിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഉദയത്തിനു മുൻപേ എഴുന്നേറ്റു കുളിച്ചു ശുദ്ധിയാകുന്ന സ്ത്രീ ദേവതയ്ക്ക് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മി അഥവാ ശ്രീദേവി ആയിട്ടുള്ള പരിവേഷമാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് .

ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം എന്തിനാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കണം എന്നു പറയുന്നത് രാവിലെയുള്ള കുളി 3 ഭാഗമായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് രാവിലെ നാലുമണിക്ക് 5 മണിക്കും എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കുന്ന കുളിയെയും മുനിഷ് ഞാനും എന്നു പറയപ്പെടുന്നു ഇത്തരം ഒരു സ്നാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്.

   

സവിശേഷമായ പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടു വരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നാനം ആയുർ ആരോഗ്യസൗഖ്യം കൊണ്ടുവരുന്നു അതേപോലെതന്നെയും ഐശ്വര്യവും കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.