മനസ്സ് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രം തൊടൂ..നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾ അറിയാം.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ തൊടുപുഴ ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് പറയുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് തൊടു കുറിഫലങ്ങൾ അറിയുവാൻ ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു പക്ഷികളുടെ ചിത്രമാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പരുന്ത് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ രണ്ടും ദേവികഭാവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന.

രണ്ടു പക്ഷികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ ബലത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം പറയുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്

   

ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവീക ഭാവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് പരുന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അതായത് ജീവിതത്തിൽ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രം പിന്തുടരുന്ന അത് നേടിയെടുക്കണമെന്ന് ഊർജ്ജത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.