ഈ നക്ഷത്രക്കാർ വീട്ടിലുണ്ടോ??? ഈ അത്ഭുതം നടന്നിരിക്കും ഉറപ്പ്..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അത്തം മുതൽ ഓണം വരെയുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന വിശേഷാൽ പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ത് ആവശ്യത്തിനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആ കാര്യം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക മലയാളം മാസങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതായ ചിങ്ങം എന്ന് അദ്ദേഹം സിംഹാരാശിയെ കുറിക്കുന്നതാകുന്നു.

ചിങ്ങ രാശിക്ക് സിംഹാസരൂപമാകയാൽ ചിങ്ങം എന്ന പേരുണ്ടായി ഈ കൊല്ലം ചന്ദ്രമാസമായ ശ്രാവണവും ചെങ്ങത്തിനൊപ്പം തന്നെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ ചിങ്ങം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ആ 30 ദിവസങ്ങളെ സൗകര്യം അഥവാ എന്ന കാലം നിർണയത്തിൽ ചിങ്ങമാസം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്.

   

സൂര്യൻ മകം നക്ഷത്ര പൂരം മണ്ഡലങ്ങളുടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ സൂര്യൻ പൂരം മകം നക്ഷത്രം മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ കൊല്ലം മകം പൂരം ഞാറ്റുവേലകളിലായി അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.