ഒരു കറിവേപ്പ് മാത്രം നട്ട് കടം വീട്ടാനുള്ള അൽഭുത വിദ്യ.

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെയേറെ ഔഷധങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സസ്യം അഥവാ ചെടിയും അതാണ് കറിവേപ്പില എന്നു പറയുന്നത് വേപ്പ് സസ്യങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒരു ചെടിയും ദേവി പ്രീതിയുള്ള ചെടികളിൽ ഒന്ന് എന്ന പ്രത്യേകതയും കറിവേപ്പിലയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വീടുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അടുക്കളയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സസ്യം ഇതിനാൽ തന്നെ .

യുവ അത്യാവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നതും ആകുന്നു എന്നാൽ വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം ഇവ വീടുകളിൽ സാധാരണ നാം നടുന്നത് പോലെയും നടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുക പ്രധാന വാതിലിനു നേരെ വരാൻ പാടുള്ളതെല്ലാം യുവാക്കണി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നതും അത്ര ശുഭകരമല്ല ദോഷകരമാണ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും.

   

ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു യുവാൻ പാടു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗ്യമാണ് എന്നാൽ തെറ്റായിട്ടാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ദുരിതം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഫലമായിട്ട് വന്നുചേരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.