വിളക്ക് കൊളുത്തേണ്ട രീതി||നെയ്യ് വിളക്ക് കത്തിക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ? വിളക്ക് കത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?

നമസ്കാരമെന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിളക്ക് കൊളുത്തേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ച് നെയ്യ് വിളക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് വിശദീകരിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഗൃഹത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് വിശ്വാസം എന്നാൽ എത്ര തിരിയിട്ട് കത്തിക്കണം എങ്ങനെ കത്തിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള.

സംശയം പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മാറി കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരിക്കലും ഒറ്റ തിരിയിട്ടു കൊണ്ട വിളക്കുവാൻ പാടില്ല ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് തിരിയുന്നത് എങ്കിൽ രണ്ട് തിരികൾ ഒരുമിച്ച് കൈ തൊഴുത് ഇരിക്കുന്നതുപോലെ വച്ചതിനുശേഷം കത്തിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള വിളക്കാണ് .

   

പ്രഭാതത്തിൽ കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് വീടുകളിൽ കത്തിക്കേണ്ടത് വൈകുന്നേരം കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും ദർശനമായ വളക്കാന തെളിയിക്കേണ്ടത് 3 എന്നെ എണ്ണത്തിലുള്ള തിരികളും വീടുകളിൽ കത്തിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്ന് തിരിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്കോ വടക്കോ കിഴക്കോ ദിശകളിലേക്ക് വേണം തിരിയുടെ ദർശനം വരുവാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.