ഒരു പൂവ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാം….

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പൂക്കൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചെമ്പരത്തി പൂവാകുന്നു രണ്ട് തെച്ചിപ്പൂവ് ആകുന്നു മൂന്നാം മുല്ലപ്പൂവ് ആകുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പൂക്കളിൽ നിന്നും ഒന്നാം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പൂക്കളം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം നടക്കുമോ നടക്കില്ലയോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ .

ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ സമയം ഇപ്പോൾ തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെയും ഈ ഒരു പൂക്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരാൾക്കും ഒരു മാത്രമേ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പാടുകയുള്ളൂ അതേപോലെതന്നെ ഒന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തതിനുശേഷം മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുവാനും പാടുകയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്പരത്തി പൂവാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

   

എങ്കിൽ ആ ചെമ്പരത്തി പൂവിൽ തന്നെ ഉറച്ചുനിൽക്കുക അതല്ലാത്ത പൂവിലാണ് നിങ്ങളുടെയും കണ്ണുകൾ പതിഞ്ഞതെങ്കിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല തെച്ചിപ്പൂ തന്നെയായിരിക്കണം അടുത്തത് മുല്ലപ്പൂവാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു മാറ്റവും പാടില്ല മുല്ലപ്പൂ തന്നെയായിരിക്കണം അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വീണ്ടും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു കാണുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേദിവസം പാടില്ല ഏതാണോ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇപ്പോൾ ചെമ്പരത്തി പൂവാണെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അഭിമാനം ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.