അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് തെഴുത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിഗ്രഹത്തെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറയു, പ്രാർത്ഥന ഭഗവാൻ കേൾക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തൊഴുതു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും നമ്മളുടെ ദുഃഖങ്ങളും ഭഗവാനോട് പറയാനുള്ള പരിഭവവും എല്ലാം നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി പറഞ്ഞ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം എല്ലാം നടത്തി ദർശനം പൂർത്തീകരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനു മുൻപായിട്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിൽ നോക്കി തൊഴുത് നമ്മൾ പറയേണ്ട തൊഴുത്.

നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ആ ക്ഷേത്രദർശനം പൂർണമാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അതിന്റെ പൂർണഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നതും അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രദർശനം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചും മടങ്ങുമ്പോൾ പറയണ്ട ആ കാര്യത്തെപ്പറ്റിയിട്ടാണ് വിശദമായിട്ട്.

   

ഇന്ന് പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപ് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നാളെ പ്രത്യേക ശിവപൂജ നടത്തുന്നുണ്ട് നാളെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം സന്ധിക്കുകയും നാളെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരുപാട് പേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതുമാനിച്ചയും നാളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശിവപൂജ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.