ക്ഷേത്രത്തിലെ വിളക്കിലെ കരി കുറി തൊടരുത് വളരെ ദോഷമാണ്… ശ്രദ്ധിക്കുക…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടത്തെ വിളക്കിലെ കരിയെടുത്ത് നെറ്റിയിൽ ചില്ലർ പ്രസാദമായിട്ട് തൊടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിളക്കിലെ കരിയെടുത്ത് നെറ്റിയിൽ പ്രസാദമായിട്ട് തൊടരുത് ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിളക്കിൽ നിന്നുമുള്ള കരിയെടുത്ത് നെറ്റിയിൽ കുറി തൊടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം മുഴുവൻ അഭിമാനവും നിത്യ ദുഃഖവും കഷ്ടതയും നിറഞ്ഞയും കറുത്ത് പോകും .

എന്നുള്ളതാണ് കുന്തീദേവിയുടെ കഥയാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് യാദവവംശജനായ സൂര്യ സേന മഹാരാജാവിന്റെ മകളായിരുന്നു എല്ലാം യഥാർത്ഥ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുന്തീദേവി ഷൂരസേനന്റെ സഹോദരിയുടെ പുത്രനായിരുന്നു പുന്തി ഭോജൻ കുന്തി ഭോജനം മക്കൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഹൃദയ ശൂല സേനൻ ഭോജനത്തെ നൽകിയും അങ്ങനെയാണ് കുന്തി ബോധന പുത്രിയായം കുന്തിയായി തീർന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.