ഒരു നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യൂ ഭാവി കൃത്യമായി പറയാം മനസ്സിലുള്ള കാര്യം നടക്കാൻ സമയമായോ ഇല്ലയോ,കൃത്യമായി പറയാം,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തൊടുപുഴയുടെ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് എന്നീ നാല് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ആകുന്നു ഈ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ആകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്നു പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുള്ളത് ഇതിൽ തൊടുപുലി ഫലങ്ങൾ ഗണിതം ചെയ്യുവാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രമത്തിൽ ഇവിടെയും എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് .

ഈ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഇതിൽനിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ധനപരവും തിര വരുമാന ജോലിയും ആരോഗ്യം കുടുംബം ദാമ്പത്യം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ പറഞ്ഞ ആറു കാര്യങ്ങൾ അവയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നടന്നു കിട്ടേണ്ട .

   

ആ കാര്യം ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സങ്കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടും ഇതിൽ നിന്നും ഒരു നമ്പർ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ നമ്പറിൽ ശേഖരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന അതിന്റെ തൊടുക്കുറി ന്യൂമറോളജി ഫലം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണോ പ്രതികൂലമാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയുന്നതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.