ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് ഈ രഹസ്യ മുദ്ര കാണിക്കു ഞെട്ടിക്കുന്നു ഫലം..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പരമശിവനെയും ആരാധിക്കാത്തവർ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദേവനാണെന്ന് പരമശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പരമശിവനമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെന്ന്.

ഉണ്ടെങ്കിൽ തികച്ചും വിഭിന്നമായ രൂപവും രീതികളുമാണ് പരമശിവനെ ഉള്ളത് എല്ലാം അത് എത്ര നല്ലത് എന്നൊന്നും ചീത്ത എന്നോ എല്ലാം ഭഗവാനെ എല്ലാം സ്വന്തമാകുന്നു സകല ചരാചരങ്ങളും ഈ പ്രകൃതിയും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവപ്പെട്ടതാകുന്നു നാം ഏവരും അതിനാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നു എന്നും ശിവപുരാണത്തിൽ .

   

പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യമാകുന്നു പരമശിവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതായിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് പലർക്കും അറിയാവുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ ശിപ്രപ്രസാദിയാണ് എന്ന കാര്യം എന്നിരുന്നാലും ആത്മീയ പരമായിട്ട് മുന്നോട്ടങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ദീർഘമായുള്ള കാലതാമസം പലർക്കും വന്നുചേരുന്നത് തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.