വെറും 21 തവണ ഈ ഒറ്റവരി മന്ത്രം എഴുതൂ… ജീവിതത്തിലെ 90% പ്രശ്നങ്ങളും തീരും!!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വൈശാഖ് മാസത്തിലെയും ശുക്ല പക്ഷത്തിലെയും ഏകാദേശിയായ മോഹിനി ഏകാദേശിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് മോഹിനി ഏകാദേശ പ്രദാനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരു വ്യക്തിയുടെയും എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് മാത്രമല്ല അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സഫലമാകുന്നതുമാണ് ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവും.

പാലാഴി മദനത്തിൽ മോഹനിരൂപം എടുത്തത് ഈ ദിവസത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ ഏകാദേശിക്കുകയും മോഹിനി ഏകാദേശി എന്ന പേരുവന്നത് ഇത്തവണ 2024 മെയ് മാസം 19 ആം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ് മോഹിനി ഏകാദേശിയും സന്തോഷം സമൃദ്ധിയും മോഹസാഫല്യം പാപമോചനം എന്നിവയ്ക്കുകയും ഈശ്വരാ അനുഗ്രഹത്തിനും മോഹിനിയും ഏകാദശി ദിവസവും മനശുദ്ധിയോടു കൂടിയും വൃതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ് മാത്രമല്ല .

   

ഭക്തിയോടു കൂടി വൃതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് സർവ്വേശ്വരങ്ങളും വന്നുചേരുന്നതുമാണ് മോഹിനിയും ഏകാദേശ ദിവസം ഭഗവാന്റെ മോഹന രൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് വനവാസകാലത്ത് സീത വിയോഗത്താൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രദേവൻ ദുഃഖനിർത്തിക്കാ മഹർഷിയുടെയും ആവശ്യപ്രകാരം വൈശാഖ് മാസത്തിലെയും ഏകാദശി വൃതം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടാണ് പാപശാന്തിയും ദുഃഖ ശാന്തിയും കൈവരിച്ചതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.