ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതേ… കയ്യിൽ പണം നിക്കില്ല….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കുന്നതിനെ പണം ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പണം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല നമുക്ക് പണം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ആറു കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെതന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആറു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്.

നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം പണം സംബന്ധിച്ചാലും ഈ ആറു കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് ചെലവാക്കാതെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തുകയുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ആറു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ കിടക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മുടെ ബെഡിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.