ഈ ഇടവ മാസത്തിൽ കാക്ക / ഉപ്പൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ഈ ലക്ഷണം കാണിച്ചാൽ.

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പിറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ശനിദേവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാമർശിക്കുന്ന പക്ഷിയും ദേവന്റെ വാഹനം എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് കാക്കേ പിതൃക്കൽ സൂചന നൽകുവാൻ കാക്കയെ ഉപയോഗിക്കുന്നോന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട് വരാൻപോകുന്ന നല്ല കാര്യവും മോശം കാര്യവും കാക്കയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അഥവാ കാക്ക .

നൽകുന്ന സൂചനയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഉപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശിക്കുന്നതായ ഒരു പക്ഷി എന്ന് പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും ലക്ഷ്മി പ്രീതിയെയും സൂചിപ്പിക്കുവാൻ പ്രത്യേകമായി തന്നെ .

   

ഒപ്പനെ പരാമർശിക്കുന്നതും ആണ് ഗരുഡപുരാണത്തിലും അതേപോലെതന്നെ കുചേല വൃത്തത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശം ഉണ്ട് ഭഗവാനുമായി സാദൃശ്യമുള്ള പക്ഷി എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് ഇടവമാസം പ്രത്യേകിച്ചും ചില സൂചനകൾ ഈ രണ്ടു പക്ഷികൾ നൽകുമെന്നതാണ് വാസ്തവം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.