വിശ്വസിക്കാനാവാതെ ഭക്തർ…വരാൻ പോകുന്ന ഈ ദിവസം കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം അപ്രത്യക്ഷമാകും

നമസ്കാരം ഇത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് കേദാർനാഥ ക്ഷേത്രം കേദാരീശ്വര ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പരമശിവന്റെയും 12 ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളിൽ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു ജ്യോതിർലിംഗമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാലയത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ് ബദ്രിനാഥ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് .

പറയുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഭക്തർ വരുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്ത് എത്തിയ പ്രതിവിധിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഭദ്രനാഥ ക്ഷേത്രം ഭൂമിയിലെയും എട്ടാമത്തെ വൈകുണ്ഠം ആയിട്ട് കണ്ടെ കരുതപ്പെടുന്നു ഈ ക്ഷേത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കലിയുഗ അവസാന സൂചനകൾ പലതും നൽകപ്പെടുന്ന ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള .

   

വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഹാദേവൻ ഹിമാലയത്തിൽ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമായി കേന്ദ്രനാഥ ക്ഷേത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പുരാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കുറിച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കേദാർനാഥ ക്ഷേത്രം ഭക്തർക്ക് തീർത്ഥാടനം നടത്തുവാൻ അസാധ്യമാകുന്നു എന്നു പറയുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.