നല്ല കാലം പിറക്കുന്നതിന് മുൻപ് കറിവേപ്പിനൊപ്പം വളരുന്ന ചെടി

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വീടിന് ചുറ്റും അനേകം സസ്യങ്ങളിലും വൃക്ഷങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ അതിനാൽ ഇവ നമ്മുടെ ഭാഗം തന്നെയാകുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയായി മാറുന്നതും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ യുവാ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു എന്നത് വാസ്തവം തന്നെയാകുന്നു.

എവിടെയും ഊർജ്ജം നിലനിൽക്കുന്നതും ആണ് ഊർജ്ജത്തെ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ നാം തരംതിരിക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം എന്ന നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം എന്നും ഇവ ബാലൻസ് ആയിരിക്കുകയും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൈവരുകയുള്ളൂ.

   

നാം വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു വീടുകളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം ഊർജ്ജം അതായത് പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ആയിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നാൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം സമാധാനം ഉയർച്ച.