നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന രീതി | നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത്

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കുക എന്നദ്ദേഹം ഹൈന്ദവ വീടുകളിലും ഹിന്ദുക്കൾ പോലുള്ള ആചാരമാണ് ചിലരെ രാവിലെയും വീടുകളിലെ വിളക്ക് തെളിയിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും വൈകുന്നേര സമയത്ത് മിക്ക ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളിലും വിളക്ക് തെളിയിക്കാറുണ്ട് വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം ചില കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം .

അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുക ഇത് മിക്കവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പരിസരവും അടിച്ചുവാരിയും തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കണം 2 ശുദ്ധിയാക്കണം വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണം വീട് മാത്രമല്ല .

   

വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാം ശുചിയായിരിക്കണം അവര് മാത്രമല്ല വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും വൈകുന്നേരം ആ സമയത്ത് ദേഹ ശുദ്ധി വരുത്തിയും അലക്കി വൃത്തിയാക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കണം ഇതിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/tWMsd9P61IA