ഇടവമാസത്തിൽ ഇതിലും വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വരാനില്ല…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കൊല്ലവർഷത്തിലെ പത്താമത്തെ മാസമാണ് ഇടവം എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് മാസം 15 മുതൽ ജൂൺ 14 വരെയാണ് ഇടവമാസം എന്ന് വരുന്നത് ഇടവമാസം ആരംഭിക്കുവാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ ഈ മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഥവാ ഇടവമാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമേ ചില കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കാം ആദിത്യൻ ഇടവം രാശിയിൽ കാർത്തിക .

രോഹിണി മകയിരം ഞാറ്റുവേലകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാകുന്നു ഇടവമാസം ഒന്നിനെയും ആയില്യം നക്ഷത്രവും ആണ് മാസാദ്യം ആകുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഒരുവട്ടം രാശിചക്രഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കിയും ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും ഇടവം ഒമ്പതിന്റേയും വെളുത്ത വാവും ഇടവും 23 കറുത്തവാവും സംഭവിക്കുന്നതും ആണ് വ്യാഴം ഇടവം രാശിയിൽ കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിലുമാണ് വ്യാഴം മൗഢ്യം ഇടവം 21 വരെ തുടരും ശുക്രൻ മാസാധ്യത്തിൽ മാഡം രാശിയിൽ ആകുന്നു ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.