വൈശാഖ മാസം നിങ്ങളെ തേടി എത്തുന്ന വരം ഇതാണ്

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നതായി ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ തൊട്ടുകുറിയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജോലി ആരോഗ്യം സാമ്പത്തികം ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിൽക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അതിനായിട്ട് ഏവരും തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നാലു.

ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആദ്യത്തെ ഉപ്പൻ ആകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം മുക്കുറ്റി ആന മൂന്നാമത്തേത് കാക്കയാകുന്നു നാലാമത്തേതും ശങ്കുപുഷ്പം ആകുന്നു ഈ നാലു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ദേവതയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് കൊണ്ടോ അല്ലാതെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് .

   

ആദ്യം ഇഷ്ട ദേവതയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഇഷ്ടദേവതയും ഒരു നിമിഷം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാലു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.