കടം വായുവേഗത്തിൽ കയറും ദുരിതങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയില്ല ..ചെയ്യല്ലെ ഈ തെറ്റുകൾ.

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയാർ നാം ദേവന്മാരിൽ ഒരു ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നതും ഭക്തരുടെ ദുഃഖവും ദുരിതവും വായുവേഗത്തിൽ മാറ്റുന്ന അത്യപൂർവ്വമായി അവശക്തികളിൽ ഒരു ദേവൻ തന്നെയാണ് പരമശിവന്റെ രുദ്രാവതാരമാണ് എങ്കിലും സദാം രാമ ഭക്തനായി അറിയപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശ്രീ ഹനുമാൻ സ്വാമി എവിടെ രാമനാമം ജപിക്കുന്നു .

അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച അറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാലചക്രത്തിന്റെയും സാക്ഷാൽ ചിരഞ്ജീവി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വാഴുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനാൽ തന്നെ പ്രഭുവിന്റെ കലയുഗത്തിലെ വരവും കാത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ചില വ്യക്തികളോട് ഒരിക്കലും പൊറുക്കുന്നതല്ല ഇവർക്ക് വായു വേഗത്തിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കും എന്ന കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.