എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്..

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ നാരായണൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയോട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ എത്രമാത്രം ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു എല്ലാവരും നാരായണാ നാരായണാം എന്ന് ജപിക്കുന്നു അപ്പോൾ മഹാലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു എന്നെ നേടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയാണ് വർദ്ധിച്ചത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞും അതിനെ ആളുകളെ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി എന്ന് ചൊല്ലുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മഹാലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം .

ഭഗവാൻ നാരായണൻ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു വീടിന്റെ വാതിലിൽ മുട്ടിയും വീട്ടുകാരൻ വാതിൽ തുറന്നു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് എന്താണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കഥാപാരായണം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ അഭയം തരണം വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ശനി മഹാരാജ കഥ പാരായണം കഴിയുംവരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.